Informacije za javnost

Na ovim stranicama se nude informacije koje Institut za turizam, s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire i koje može staviti na uvid široj javnosti. Radi lakšeg snalaženja korisnicima je dostupan katalog informacija gdje mogu naći tip i sadržaj informacija, namjenu te način i vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.