Misija

Misija

Institut za turizam jedini je znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu. Svoje iskustvo temelji na znanstvenom radu, kontinuiranim istraživanjima i stalnom usavršavanju multidisciplinarnog radnog tima. Integrirani pristup turističkom razvoju i upravljanju koji uvažava razvojne aspekate poduzeća, turističke destinacije i nacionalnu turističku politiku, strateška je odrednica djelovanja Instituta. IT je partner nositeljima turističke aktivnosti u ostvarivanju zajedničkog cilja – postizanja veće konkurentnosti hrvatskog turizma.

Institut za turizam je potpisnik Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, a prihvaćena je i Strategija za upravljanje ljudskim resursima za istraživače koja se temelji na Povelji i Kodeksu (eng).

Temeljne zadaće

U Institutu za turizam se kontinuirano radi na unaprijeđenju specijalističkih znanja iz različitih domena važnih za razvoj i upravljanje turizmom: ekonomije, marketinga, upravljanja, prometa, zaštite prostora i primjene suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Temeljne zadaće Instituta su:
Organizacija Instituta

Ravnatelj zastupa Institut pojedinačno i samostalno. Ravnatelj vodi i organizira cjelokupni rad i poslovanje Instituta u skladu sa zakonima, Statutom i drugim općim aktima Instituta, te odgovara za zakonitost rada Instituta za turizam.

Ravnatelj Instituta imenuje se na vrijeme od četiri godine, na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće Instituta. Ravnatelj Instituta je dr. sc. Damir Krešić.

Ravnatelj:
Dr. sc. Damir Krešić
e-mail: damir.kresic[AT]iztzg.hr

Pomoćnica ravnatelja:
Dr. sc. Renata Tomljenović
e-mail: renata.tomljenovic[AT]iztzg.hr

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim i znanstvenim pitanjima, provodi postupke izbora u znanstvena i istraživačka zvanja i brine o razvoju znanstvenih novaka.

Članovi Znanstvenog vijeća su: svi znanstvenici u radnom odnosu u Institutu koji su izabrani u znanstvena zvanja te suradnici izabrani na suradnička radna mjesta asistent i viši asistent kao i predstavnik znanstvenih novaka, koji nemaju znanstveni stupanj magistra znanosti.

Predsjednik Znanstvenog vijeća:
Dr. sc. Goran Kos
e-mail: goran.kos[at]iztzg.hr
Tel. +385 1 39 09 666

Upravno vijeće:

Upravno vijeće Instituta obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđenog zakonom, Statutom i drugim općim aktima Instituta. Upravno vijeće Instituta ima 5 članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje ministar, jednog člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana biraju zaposlenici Instituta za turizam. Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine od dana imenovanja.

Predsjednik:
prof. dr. sc. Alen Host
(Odlukom MZO od 25.07.2018.)

Članovi:
doc. dr. sc. Ivan Herak
(Odlukom MZO od 25.07.2018.)

Ivana Rajić, dipl.pov.umj., prof.tal.jez.
(Odlukom MZO od 18.02.2019.)

dr. sc. Neven Ivandić  (Institut za turizam–imenovan od strane Znanstvenog vijeća)
(Mandat od 20.06.2017.)

Višnja Mezak (Institut za turizam – predstavnik radnika Instituta za turizam)
(Mandat od 05.04.2019.)

ETIČKI KODEKS Instituta za turizam zasnovan je na smjernicama Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH kojim se uređuju pitanja:

Etičko povjerenstvo izabrano je na 4. sjednici Znanstvenog vijeća, 22.03.2017. godine na rok od četiri (4) godine te djeluje u sljedećem sastavu:


Tajnik Instituta / Voditelj odjela zajedničkih službi:

Višnja Mezak
e-mail: visnja.mezak[AT]iztzg.hr

Voditelj računovodstva:
Brankica Božić
e-mail: branka.bozic[AT]iztzg.hr

Ostali zaposlenici:
Božica Tošić, informatički referent - tajnica ravnatelja
e-mail: bozica.tosic[AT]iztzg.hr

Mislav Mikec, stručni suradnik
e-mail: mislav.mikec[AT]iztzg.hr

Zoran Petrović, informatički referent
e-mail: zoran.petrovic[AT]iztzg.hr

Dragica Vlašić, rač. referent – financijski knjigovođa
e-mail: dragica.vlasic[AT]iztzg.hr

Mara Stanić, spremačica

 

Kontakti

INSTITUT ZA TURIZAM
Vrhovec 5
Tel.: +385 (01) 39 09 666
Fax.: +385 (01) 39 09 667
info[AT]iztzg.hr