Foto: Hrvatska turistička zajednica

Zakonodavni okvir

 

OPĆI ZAKONI:

 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
 • 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13,72/13, 151/13, 151/14), Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15,  10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20 i 141/20)
 • Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno istraživačkih instituta (NN 38/97, 28/99) 
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/19, 52/2020)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 128/18, 47/18, 123/19, 66/2020)
 • Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)
 • Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 150/13)
 • Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/18)


JAVNA NABAVA:

 • Zakon o javnoj nabavi - ZJN 2016 (NN 120/2016)
 • Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (NN 18/2013)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)
 • Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi (NN 32/2019)
 • Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/2018)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

 • Ustav RH
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679)


Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dr.sc. Hrvoje Mataković
e-mail: gdpr@iztzg.hr
tel:+ 385 1/39 09 648

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)


Službenik za informiranje: Mislav Mikec, prof.
e-mail: info@iztzg.hr
tel:+ 385 1/39 09 670