Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja nautičkog turizma


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Siniša Horak

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Nautički turizam se u ovom Akcijskom planu definira kao vrsta turizma u kojoj je glavni motiv putovanja višednevna plovidba i s njom povezani doživljaji na vodi i kopnu. U Hrvatskoj se nautički turizam danas odvija u okviru sljedećih podvrsta (proizvoda):
- krstarenja na vlastitim ili unajmljenim (čarter) brodicama i jahtama (jahting turizam)
- krstarenja morem na brodovima (uglavnom tzv. guletima) pod hrvatskom zastavom (domaći 'kruzing')
- krstarenja morem na malim, srednjim i velikim brodovima pod stranom zastavom (međunarodni 'kruzing') te
- krstarenja rijekama brodovima pod stranim zastavama (riječni 'kruzing').
Akcijski plan osigurava strateški razvojni okvir djelovanja i provedbe aktivnosti različitih relevantnih dionika razvoja u sferi nautičkog turizma u planskom razdoblju Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. Za koordinaciju provedbe Akcijskog plana razvoja nautičkog turizma nadležno je Međuministarsko stručno vijeće za provedbu Strategije. Problematika nautičkog turizma u Hrvatskoj u Akcijskom se planu promatra primarno sa stajališta održivog razvoja i aktivnosti koje treba poduzeti s ciljem unapređenja ponude i povećanja atraktivnosti proizvoda za korisnike/posjetitelje i investitore. Metodološki pristup izradi Akcijskog plana razvoja nautičkog turizma sagledava nautički turizam kao multidisciplinarnu pojavu, a, osim na multidisciplinarnom pristupu, zasniva se na transparentnosti procesa rada, uključivanju dionika te relevantnim, reprezentativnim i pouzdanim podacima.
Akcijski plan nautičkog turizma za svaku pojedinu njegovu pojavnost sadrži kratki prikaz stanja i relevantne trendove, zatim ključne faktore uspjeha, SWOT, viziju i ciljeve razvoja. Za ostvarenje vizije, odnosno razvojnih ciljeva definirani su programi i aktivnosti koje treba poduzeti u planskom razdoblju da bi se planirano moglo ostvariti. Za svaki razvojni program određene su ključne aktivnosti, njihovi nositelji, ostali važni dionici, prioriteti, a za one za koje je potrebno osigurati financiranje, navedeni su mogući izvoru financiranja, uključujući i one iz fondova EU, te njihov procijenjeni iznos.